Βαίνω κατ’ευχήν = avancer favorablement.

Βαίνω μετ΄ ίχνια τινός = suivre les traces de quelqu’unΒίος Αβίωτος (litt.: vie invivable => faire/avoir/rendre à quelqu’un la vie difficile, insupportable. Chilon de Sparte, un des 7 Sages Grecs, auteur, entre autres du fameux “connais-toi toi même”, avait utilisé le premier cette expression, reprise plusieurs siècles plus tard par Rabelais, dans sa forme ancienne grecque! Les Grecs contemporains aussi utilisent souvent l’ancienne formule pour rendre la vie invivable a leurs compatriotes.

Βους επί γλώσση μέγας (Αισχ.-Αγαμ.36) = bœuf par grosse langue- Se dit pour une personne qui garde la bouche fermée à cause d’une histoire de pot-de-vin ou pour un cas de force majeure.